V současné době jsou prodej a darování naprosto běžné činnosti. Pokud přenecháváte nějaké osobě malý, ne příliš hodnotný předmět, darovací smlouvu ani nepotřebujete. Jakmile však plánujete darovat svým vnoučatům například nemovitost, bez darovací smlouvy se neobejdete. Stejně tak při prodávání automobilu či rodinného domu je žádoucí kupní smlouva s veškerými důležitými náležitostmi. V následujících řádcích vám prozradíme, jak by kupní a darovací smlouvy měly vypadat.

Darovací smlouva

Občanský zákoník specifikuje darovací smlouvu tak, že někdo daruje něco druhému člověku bezplatně. Samozřejmě je možné darovací smlouvu uzavřít ústně, ale také písemnou formou. Druhá varianta se používá hlavně u již zmíněných nemovitostí a drahých movitých věcí.

Darovací smlouva není vůbec složitá, nicméně měla by obsahovat všechny náležitosti tak, aby nedošlo k poškození ani jedné strany. V první řadě by mělo být ve smlouvě uvedeno, že se jedná o darovací smlouvu, a potom by měly být uvedeny údaje dárce a obdarovaného (jméno, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště). Uvádí se také vztah mezi dárcem a obdarovaným, protože přímí příbuzní jsou osvobozeni od daně. Pokračuje se větou: „Smluvní strany se shodly na následujícím.“ V neposlední řadě se do smlouvy uvádí předmět, tedy co se daruje, účel smlouvy a běžná závěrečná ustanovení. A na konci podpisy obou stran.

Kupní smlouva

Další nejpoužívanější smlouvou je kupní smlouva, kde se opět rozlišuje, zda je na movitou věc, nebo nemovitost, protože podle toho se potom přizpůsobují jednotlivé body ve smlouvě. V kupní smlouvě tak má být uvedeno, kdo je účastníkem smlouvy, jaký je předmět prodeje a prohlášení o způsobu nabytí vlastnictví či vadách.

Jestliže potřebujete řešit kupní či darovací smlouvu, raději se obraťte přímo na právníka, který vám sestaví smlouvu tak, aby byla přijatelná pro obě strany. Právník s vámi vyřeší i náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Více informací najdete na www.judrkazda.cz.

Kategorie: Finance